رشحات...

سلمانها درحالی که کافر بودند حرکتشان آنان را به رسول منتهی کرد!و زبیرها درحالی که با رسول بودند، رکودشان آنها را به کفر پیوند زد. (ع ص)

رشحات...

سلمانها درحالی که کافر بودند حرکتشان آنان را به رسول منتهی کرد!و زبیرها درحالی که با رسول بودند، رکودشان آنها را به کفر پیوند زد. (ع ص)

انسانی که "درونش" خالی باشد از خداوند
خواسته یا ناخواسته متوجه "بیرون" خواهد شد
وقتی متوجه بیرون شد، محو در "تکثر" خواهد شد
وقتی محو تکثر شد، مست "شهوات" خواهد شد
وقتی مست شهوات شد، از "راه" گم خواهد شد
وقتی از راه گم شد؛
تشخیص "حق و باطل" برایش دشوار خواهد شد

الهی! خالی از نورم مکن، دورم نکن...

.....................

دست بر نقصم زد و سالم شدم
بر در میخانه اش خادم شدم
گفت ساقی: خالص یک رنگ نه ای!
زین سخن لرزیدم و نادم شدم...

...........

قدم بر دیدگان حقیر بذارید در بخش حلقه معرفت مجازی!
.........

اینستاگرام: laahoot313@
سید محمود موسوی ( نادم )

پیوندها

هو الشهید... 

 

دست خالی منو بارش دستان خودت
چشم گریان منو چشمه جوشان خودت

 

بال رنجور منو گنبد خضرای رخت
سر افتاده من! سایه دامان خودت...

 

قلب مجروح منو مرهمة چشمانت
نفس تازه ای و ریح گل افشان خودت

 

فهم وهم آلود من، باطن پر اسرار تو
گوش پر زنگ منو قاری قرآن خودت

 

بعد منزل نبود در سفر عاشقها...
مالک خانه ی من! صاحب مهمان خودت!

 

غرق در فقر منو سلطنتت بی پایان!
همه اعضاء تن و روح به قربان خودت... 

 

ضعف و سستی من و جزر و مد الطافت
مانده ام محو همین منطق و برهان خودت

 

شعر پر نقص منو زمزمه ی لبهایت
ظرف مهجور منو زیره ی کرمان خودت

 

پای پر تاول من دست کریمانه تو
نادم بی رمق و حکمت حرمان خودت!

 

سیدمحمود موسوی (نادم) 
16 آبان 99

  • سید محمود موسوی